Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

CHIỀU MÂY

CHIỀU MÂY

Mây xua nắng quái

Chiều buồn mắt môi
Cơn giông đầu hạ
Nhạc tuôn không lời
*
Một mình quê cũ
Nhớ hoài không thôi
Chiều ơi đừng ngủ
Người ơi, cuối trời...